Algemene voorwaarden

Website van de The Brand Power Company
Gebruikersvoorwaarden – Europese Unie, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Over ons

Date of Update: Mei 21, 2021
De website waarop deze gebruikersvoorwaarden voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland staan (de "Site") is eigendom van en wordt beheerd door The Brand Power Company GmbH ("Bedrijf", "wij" of "ons"). Belangrijke informatie over ons wordt, naast onze contactgegevens, hieronder weergegeven.
Adres: Landsberger Strasse 284, 80687 München, Duitsland
Registratiegegevens: Handelsregister van het district München, HRB 241895
Fiscaal identificatienummer: 143/122/31647
Contactgegevens: [email protected]; +49 (0)89 5600 1850

Over deze Site en deze Voorwaarden

Uw gebruik van deze Site en de functies op deze Site is onderhevig aan deze Gebruikersvoorwaarden voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (deze "Voorwaarden"), welke wij nu en dan kunnen bijwerken.  Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u deze Site gebruikt.  

Deze Voorwaarden zijn bedoeld voor en zijn alleen van toepassing op inwoners van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk die 18 jaar of ouder zijn. Als u in Australië, Brazilië, Canada, China, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea of Taiwan woont, wordt uw gebruik van de Site beheerd door de afzonderlijke algemene gebruikersvoorwaarden [hier]. Als u in een ander rechtsgebied woont of jonger bent dan 18 jaar, mag u deze Site niet gebruiken. 
Door deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens de registratieprocedure voor een profiel (in geval van geregistreerde gebruikers) of door op deze Site te bladeren, informatie te gebruiken en/of gegevens te verstrekken aan het Bedrijf (in geval van niet-geregistreerde gebruikers), gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Voorwaarden.
Wij kunnen, op ons enige en absolute discretie, deze Site en deze Voorwaarden nu en dan bijwerken. Door deze Site te gebruiken nadat wij u op de hoogte brengen van wijzigingen, stemt u in met deze wijzigingen.  U gaat ermee akkoord om deze Voorwaarden op regelmatige basis te bekijken, om ervoor te zorgen dat u de inhoud van de meest recente versie kent.  Het Bedrijf kan, naar eigen oordeel en op gelijk welk moment, stoppen met het aanbieden van deze Site of een deel ervan, met of zonder voorafgaande kennisgeving of het kan uw gebruik van deze Site beletten, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.  Voor zover toegelaten onder geldende wetten, gaat u ermee akkoord dat u geen rechten hebt betreffende deze Site en dat het Bedrijf niet aansprakelijk zal zijn als deze Site niet meer wordt aangeboden of als u niet meer in staat bent de Site of inhoud te die u mogelijk hebt geplaatst te bekijken.

Uw gebruik van deze Site als Consument
Sommige delen van deze Voorwaarden zullen op een andere manier van toepassing zijn als u deze Site gebruikt als een consument (dit wil zeggen voor andere doeleinden dan uw zaken, bedrijf of beroep). Als dit het geval is, hebben wij u hier op gewezen in deze Voorwaarden – zoals door het vermelden dat een bepaald recht alleen op u van toepassing is als u een consument bent.
Als u een consument bent, wordt u ook beschermd door (en bent u onderhevig aan) uw plaatselijke wetgeving, naast deze Voorwaarden. Om twijfel te vermijden, is niets in deze Voorwaarden bedoeld of wordt niets beschouwd als iets dat uw rechten onder zulke geldende wetten kan beïnvloeden, voor zover dit verboden wordt door deze wetten.

Inhoud van het Bedrijf
De Inhoud op deze Site die door het Bedrijf of haar licentiehouders wordt verstrekt, met inbegrip van bepaalde illustraties, foto's, afbeeldingen, screenshots, tekst, digitale downloadbare bestanden, handelsmerken, logo's, namen van producten en programma's, slogans en de verzameling van voorgaande zaken ('Inhoud van het Bedrijf'), is eigendom van het Bedrijf en haar licentiehouders en wordt beschermd door het handelsmerk, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
U gaat ermee akkoord om geen Inhoud van het Bedrijf op de Site te downloaden, weer te geven of te gebruiken voor publicaties, openbare uitvoeringen, op andere websites dan deze Site voor een ander commercieel doeleinde, met betrekking tot producten of diensten andere dan deze van het Bedrijf of op een manier waarbij het waarschijnlijk leidt tot verwarring bij consumenten, die het Bedrijf en/of haar licentiehouders in diskrediet brengt, die de kracht van het Bedrijf of het eigendom van haar licentiehouder verzwakt of anderzijds een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of haar licentiehouders. U gaat er tevens mee akkoord om op geen enkele andere manier misbruik te maken van de Inhoud van het Bedrijf of inhoud van een derde partij die op deze Site wordt weergegeven.
Als u eigenaar bent van een handelsmerk of auteursrecht en denkt dat uw rechten betreffende het handelsmerk of auteursrecht werden overtreden door het weergeven van inhoud op deze site, stuur ons dan onderstaande informatie via [email protected] met "Kennisgeving van inbreuk" in de onderwerpregel:
(a) Een beschrijving van het handelsmerk of het werk onder auteursrecht waarop volgens u een inbreuk werd gepleegd;
(b) Een beschrijving van waar de inhoud, waarop volgens u een inbreuk werd gepleegd, zich op de Site bevindt;
(c) Uw contactgegevens waar wij u kunnen bereiken en, indien verschillend, een e-mailadres waar de partij die de vermoedelijke inbreuk pleegde contact met u kan opnemen;
(d) Een verklaring van u dat u oprecht gelooft dat het betwiste gebruik niet werd goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
(e) Een verklaring van u, onder ede, dat bovenstaande gegevens in uw kennisgeving nauwkeurig zijn en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht; en
(f) Uw elektronische of fysieke handtekening.

Gebruik van de Site en Postbeleid
De volgende vereisten gelden voor uw gebruik van de Site: (a) u zult geen elektronische communicatiemiddel van de Site gebruiken voor een doeleinde dat onwettelijk, onrechtmatig, schadelijk, een inbreuk op de privacy van iemand anders, kwetsend, lasterlijk, beledigend, beschamend, obsceen, bedreigend of hatelijk is; (b) u zult geen gegevens, software of andere inhoud die wordt beschermd door auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht (naast alle rechten van openbaarheid en privacy) uploaden, delen, reproduceren of verdelen, zonder eerst de toestemming te krijgen van de eigenaar van zulke rechten; (c) u zult geen persoonsgegevens van andere gebruikers verzamelen of opslaan; (d) u zult de Site niet gebruiken voor een commercieel doeleinde dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk werd goedgekeurd door het Bedrijf; (e) u zult geen reclame of promotiematerialen of een andere vorm van sollicitatie of onbevoegde communicatie uploaden, delen, e-mailen of anderzijds overdragen; (f) u zult geen materiaal uploaden, delen, e-mailen of anderzijds overdragen dat virussen of een andere computercode bevat of de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur stoort.
U kunt, nu en dan, foto's, tekstberichten en bepaalde andere inhoud ("Gebruikersinhoud") toevoegen op bepaalde delen van onze site.  Door deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u geen inhoud zult delen die onwettelijk, schadelijk, onrechtmatig, beledigend, beschadigend, obsceen, een inbreuk op de privacy van iemand anders, bedreigend, kwetsend, intimiderend, haatdragend, racistisch, inbreukmakend, pornografisch, gewelddadig of anderzijds aanstootgevend of ongepast is, zoals dat wordt bepaald door het Bedrijf; dat u geen inhoud zal delen die persoonsgegevens van een individu bevat, de portretrechten of privacy/openbaarheid van een andere persoon of entiteit schendt of iets dat u verplicht privé of vertrouwelijk moet houden; dat u zich niet zult voordoen als een andere persoon of organisatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het personeel van het Bedrijf of zich valselijk voorstellen tegenover een andere persoon of organisatie; dat u zichzelf niet valselijk zult voorstellen als een consument; dat u geen inhoud zult delen die virussen, beschadigde bestanden of andere gelijkaardige software of programma's bevatten, die de werking van de Site of een functie van de Site, nadelig kunnen beïnvloeden, bevat. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten heeft op een account dat u bij ons heeft, of andere toegang tot de site of de functies ervan.  Het Bedrijf kan uw account verwijderen en alle gebruikersinhoud die is verbonden aan uw account, op elk moment en zonder kennisgeving wissen als het Bedrijf vindt dat u deze Voorwaarden of de wet hebt overtreden of voor om het even welke andere reden.  Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die van deze Site worden verwijderd en behoudt zich het recht voor om permanent de toegang tot de Site of een gebruikersaccount te beperken.
Door het weergeven, publiceren of anderzijds delen van Gebruikersinhoud op of via de Site, geeft u het Bedrijf hierbij een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie, voor de volledige duur voor alle intellectuele eigendomsbescherming van de betreffende inhoud, om zulke Gebruikersinhoud te gebruiken, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en verdelen door middel van om het even welke media, nu bekend of hierna ontwikkeld, zonder de verplichting om u of een derde partij te betalen of de noodzaak om toestemming te vragen aan een derde partij. Deze licentie omvat het recht om alle Gebruikersinhoud te hosten, indexeren, opslagen, verdelen, naast het recht om een sublicentie voor Gebruikersinhoud te verlenen aan derde partijen, met inbegrip van andere gebruikers, voor het gebruik op andere media of platformen, die momenteel bekend zijn of hierna ontwikkeld worden, zoals deze voor gebruik op mobiele telefoons, in software voor computerprogramma's voor video of muziek.  
Bovendien, waar wettelijk toegestaan, doe u hierbij volledig en onomkeerbaar afstand van alle wettelijke rechten betreffende zulke Gebruikersinhoud en, voor zover zulke vrijwaring niet afdwingbaar is, verbindt u zich ertoe en gaat u akkoord om (voor zover wettelijk toegelaten) zulke morele rechten niet te gebruiken tegen het Bedrijf of een andere persoon die werd toegewezen door het Bedrijf (in het bijzonder uw recht als geestelijke eigenaar (het recht om te worden genoemd als de auteur van een door auteursrecht beschermd werk) en uw recht om bezwaar te maken tegen aanpassingen van een door auteursrecht beschermd werk).  De bepalingen in deze paragraaf gelden niet als u een consument bent in Oostenrijk, Italië of Spanje.
U blijft alle eigendomsrechten over uw Gebruikersinhoud behouden en u blijft het recht hebben om uw Gebruikersinhoud te gebruiken op de manier die u wenst, onderhevig aan deze Voorwaarden en de licentie die hierin wordt beschreven.  U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van de inhoud die door u wordt ingediend, weergegeven, gepubliceerd of gedeeld op de Site en anderzijds het recht heeft om de licentie die hierin wordt weergegeven te verlenen en dat het weergeven, publiceren of delen van inhoud die u indient, en ons gebruik daarvan, geen inbreuk is of zal zijn op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooien, contractrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit.
Gebruikersinhoud die wordt gekwalificeerd als persoonsgegevens, zal door het Bedrijf worden verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid – bekijk het deel "Overige" hieronder voor meer informatie.
U gaat ermee akkoord met schadeloosstelling en het Bedrijf, haar moederbedrijf, dochterondernemingen, bestuurders, werknemers en Site contractors en hun bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, te vrijwaren van claims, schades en onkosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, met betrekking tot uw inbreuk op deze Voorwaarden of inbreuken daarop door personen die van u afhankelijk zijn of die het gevolg zijn van het gebruik van Gebruikersinhoud die door u werd ingediend, gedeeld of op een andere manier aan het Bedrijf of deze Site werd verstrekt. De voorwaarden van deze paragraaf gelden niet voor consumenten in Nederland.

Materiaalkoppelingen vrijgeven
U kunt nu en dan worden gevraagd om producten, met inbegrip van producten van derden, te beoordelen. U kunt alleen producten beoordelen als u een consument bent. Als tegenprestatie voor uw beoordeling, kunt u van voordelen genieten, niet beperkt tot het gratis ontvangen van het beoordeelde product. U verklaart en garandeert dat u op een transparante manier openbaar zult maken dat u werd gecompenseerd of een gratis product ontving in ruil voor uw eerlijke beoordeling.
Hoe moet ik iets openbaar maken? Het is eenvoudig. Als u commentaar levert op uw ervaring buiten de Home Tester Club, moet u een hashtag (#) voor openbaar maken gebruiken, zoals #advertentie, #reclame of #gesponsord.
Als u een beoordeling invoert op www.hometesterclub.com moet u deze tags toevoegen - wij doen dit automatisch voor u via de tag "Thuis getest" die wordt toegevoegd aan uw beoordeling.
Vergeet niet dat wij uw niet-gecensureerde scores en beoordelingen willen. Wij willen dat u ons precies vertelt wat u van het product vindt, in uw eigen woorden en stijl. Uw vrienden en Home Tester Club-leden zijn geïnteresseerd in uw ervaringen - zowel positief als negatief, gebruik het product dus enkele keren en geef uw doordachte feedback.
Verklaren dat u het product gratis heeft gekregen, draagt bij aan de kwaliteit en geloofwaardigheid van alle beoordeling van Home Tester Club-leden.
Waarom vragen wij u om dit te doen? Het helpt iedereen te begrijpen hoe u tot uw beoordeling komt en wij willen ervoor zorgen dat al onze leden de richtlijnen volgen die werden opgesteld door de betreffende regelgevende en toezichthoudende instanties.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging
De Site kan registratie vereisen of u anderzijds vragen om gegevens te delen om deel te nemen aan bepaalde functies of om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud. Als u een account aanmaakt of anderzijds gegevens deelt, moet u de opgegeven procedure voltooien door het Bedrijf actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals wordt gevraagd op het betreffende registratieformulier. Het is uw verantwoordelijkheid om de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van uw informatie en gegevens te behouden en elk verlies als gevolg van uw nalatigheid om dit te doen, is uw verantwoordelijkheid. Het is uw exclusieve verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te bewaren. Daarnaast bent u exclusief verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, met of zonder goedkeuring.  U gaat ermee akkoord om het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van niet-goedgekeurd gebruik van uw account. U gaat er verder mee akkoord om geen gebruikers-ID's, wachtwoorden of andere informatie waarmee u toegang verkrijgt tot de Site, te e-mailen, delen of anderzijds vrij te geven. 

Verklaringen en beperkingen van aansprakelijkheid
Het Bedrijf legt geen verklaringen af met betrekking tot de betrouwbaarheid van de functies van deze Site, de Inhoud van het Bedrijf, Gebruikersinhoud of andere functies van de Site, en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een onderbreking van de dienst. U erkent dat het vertrouwen op zulk materiaal of systemen op eigen risico is. Het Bedrijf legt geen verklaringen af met betrekking tot de duur van de bewaring van Inhoud van het Bedrijf of Gebruikersinhoud.
Het Bedrijf onderschrijft, verifieert, evalueert of garandeert geen informatie die wordt geleverd door gebruikers en niets zal worden beschouwd als een onderschrijving, verificatie of garantie van Gebruikersinhoud. U zult geen informatie opstellen of verdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot advertenties, persberichten of andere marketingmaterialen of links naar andere sites die een onderschrijving door het Bedrijf bevatten of suggereren, zonder de voorafgaande beoordeling en schriftelijke goedkeuring van het Bedrijf.
DEZE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'ZOALS HET IS, ZOALS BESCHIKBAAR' BASIS. ER WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DEZE VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF INFORMATIE OF SOFTWARE DAARIN.
ONDERHEVIG AAN DE LAATSTE PARAGRAAF VAN DIT HOOFDSTUK:

  1. HET BEDRIJF ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (SAMEN "SCHADE") ZIJN DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET IN STAAT ZIJN VAN HET GEBRUIKEN VAN DEZE SITE;
  2. HET BEDRIJF ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN, FOUTEN, STORINGEN, VERTRAAGDE WERKING OF OVERDRACHT OF HET NIET PRESTEREN, AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR GEBEURTENISSEN WAAR HET BEDRIJF GEEN REDELIJKE CONTROLE OVER HEEFT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OVERMACHT, PANDEMIEËN, OVERHEIDSBEVELEN, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF NIET-GOEDGEKEURDE TOEGANG TOT DE RECORDS, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN VAN DEZE SITE; EN
  3. HET BEDRIJF OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE SITE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE. 

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET VERBODEN OM ONZE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN OF AF TE WIJZEN, OP DE MANIER DIE IN DIT HOOFDSTUK WORDT BESCHREVEN (MET INBEGRIP VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN ZWARE NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF OF ANDEREN, FRAUDULEUZE OF ROEKELOZE ACTIES OF OPZETTELIJK FOUT GEDRAG OF, TOEVALLIGE, GEVOLG OF ANDERE SCHADE). ALS GEVOLG HIERVAN ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN GELDEN DE VOORGAANDE PARAGRAFEN VAN DIT HOOFDSTUK ALLEEN VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE GELDENDE WETTEN. 

Websites van derden
De Site kan doorverwijzen middels hyperlinks naar sites die niet worden beheerd door of niet zijn verbonden aan het Bedrijf. Hyperlinks worden aangeboden als een dienst voor gebruikers en worden niet gesponsord of zijn niet verbonden aan deze Site of het Bedrijf, en het Bedrijf maakt geen verklaringen en geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze sites van derde partijen. Gegevens die u invoert op een site van een derde partij, die toegankelijk is via deze Site, zijn onderhevig aan de voorwaarden van het privacybeleid van die site en het Bedrijf heeft geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, gebruikt of anderzijds verwerkt.

Regels voor sweepstakes, wedstrijden, instant win-spelen en gelijkaardige promoties.
Alle sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes, spelen of gelijkaardige promoties die beschikbaar worden gesteld via deze Site, zijn mogelijk onderhevig aan bepaalde regels, die op zich staan en een aanvulling zijn van deze Voorwaarden. Door deel te nemen aan zulke sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes, spelen of gelijkaardige promoties, zult u deze regels moeten volgen, welke kunnen afwijken van de Voorwaarden die hierin worden beschreven en welke zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Het Bedrijf raadt u aan om de geldende regels te lezen, er kan naar verwezen worden via de betreffende activiteit.

Overige
Zowel u als het Bedrijf erkennen en gaan ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband wordt gevormd en dat noch u, noch het Bedrijf, bevoegd is om de ander te verplichten of binden.
Deze Voorwaarden zullen worden beheerd en opgesteld overeenkomstig de interne wetten van Duitsland, zonder rekening te houden met de principes van belangenvermenging (als u een consument bent), zonder afbreuk te doen van uw rechten onder geldende wetten. 
Als u een consument bent: (i) kunt u wettelijke procedures aanspannen met betrekking tot disputen betreffende deze Voorwaarden in de rechtbanken van het land waar u woont, tenzij (waar relevant) u vrijwillig een procedure wilt aanspannen bij een Duitse rechtbank; en (ii) kunnen wij zulke juridische procedures alleen aanspannen bij de rechtbanken van het land waar u woont. In alle andere gevallen zijn alle disputen met betrekking tot deze Voorwaarden onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland.
U gaat ermee akkoord dat, voor zover toegelaten door de geldende wet, alle disputen, claims en oorzaken voor het ondernemen van actie, als gevolg van of met betrekking tot deze Site en/of deze Voorwaarden, individueel opgelost zullen worden, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsvordering. Deze bepaling geldt niet voor consumenten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Nederland of Spanje.
Als u een consument bent, is het mogelijk dat u ook een beroep kunt doen op een mechanisme buiten de rechtbank, om een rechtszaak met betrekking tot deze Voorwaarden op te lossen met de bevoegde instanties. Om u een voorbeeld te geven, het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr, maar u bent vrij om een alternatief mechanisme te kiezen, buiten de rechtbank.
Deze Voorwaarden gelden voor zover toegelaten door de wet.
Op bepaalde delen van onze Site, hebt u mogelijk de kans om ons persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken. Lees ons Privacybeleid [hier] voor meer informatie over de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken.
Als het Bedrijf deze Voorwaarden niet kan naleven, omwille van overmacht, oorlog, rellen, terrorisme, een aardbeving, pandemieën, acties van federale, nationale of lokale overheidsinstanties of voor een andere reden die buiten de redelijke controle van het Bedrijf valt, zal dit niet worden beschouwd als een inbreuk tegen deze Voorwaarden.
Als het Bedrijf nalaat om te reageren op een zaak met betrekking tot uw inbreuk of deze van iemand anders, ziet het Bedrijf niet af van haar recht om actie te ondernemen met betrekking tot toekomstige of gelijkaardige inbreuken.
Als een bepaling of deel van deze Voorwaarden onwettelijk, ongeldig of om het even welke reden niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die bepaling of dat deel als los van deze Voorwaarden worden beschouwd en zal het de geldigheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen of delen niet beïnvloeden. Elke ongeldige of niet afdwingbare bepaling of deel van deze Voorwaarden, zal automatisch worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling of deel, dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bepaling/deel en bedoeling van de partijen.
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf, met betrekking tot het gebruik van de Site en uw account. Door de Site te gebruiken of de Voorwaarden te aanvaarden tijdens de registratieprocedure (wat van toepassing is), verklaart u dat u in de mogelijkheid verkeert om een bindende overeenkomst af te sluiten en dat u akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.